Tamu kine 198 online dating Sex cam roulettechate girls


28-Nov-2016 09:48

tamu kine 198 online dating-1

Webcam spy sex free

Goena karja koeta samaptaningkenek kipoen limang atoes sawidaksing Demak amoeleh Tjerbonsalanggahe Sinoehoenmalah ika Poetri ngadantiingkang nami Ratoe Njawakatoer hing Sinoehoenkinarja mantoe poenikapinanggih jaken kalajan poetra Tjerbon nami Pangeran Pasarejan.Lami-lamining adjatoekraminoeli hika mijosaken poetranenem katahe poetranesawidji hing namanipoen Raden Kastrijan kang namiagarwa ing Ptadja Toebanping kalihe ikoehing Losari djoemeneng Panembahan Losari Ratoe kakadijasa.Lah ikoe marmitanipoen Panembahan Banten laliskaetang seda hing ranamila katela hing nami Panembahan Sedangranadoepi kang poetra loemari.Nani Pangeran Kanantoenpaladra loenta kadjimaring Baitoellah jaikabesoek abalike saking Mekah noeli ngadeg Soeltanangsal idin saking Ngarbi.Ratoe winaonika angadeni Pangeran Sebangkingkin ikakang mrenah ka Soeltanan koelonhing Banten Pradjanipoendoepi garwa Sinoehoen Djatiingkang saking Mahostiktapoetra Tepas nenggoengistri nami Ratoe Ajoe ingkang kramiwong agoeng saking Sabrang Ratoebagoes Pase kang pranamiamarena agoeng prasoetaniraika Djeng Ratoe Ajoeanggadeni ika kang nami Pangeran P)asarejanikoe kang niro eroehwiwinihing ka Soeltananingkang ana hing Tjerbon ika toeroening Sarip Hidajatoellah.Ika sjid Sjeh Akbar kang dadikang djoemeneg Ratoe hing pakoedjanija dening pangangkate wong somas ija ikoekoela warga Pandjoenan jakti Djeng Pangeran Pandjoenanpoerwa kala rawoehkalih raji Rara Bagdadapa dening kang raji Sjeh Datoek Kapisarta kawoela bala.Pangeran DJakalankang sinebat Pangeran Sedanglaoetankang sirane hing Moendoe lan Iboeneki Rarapi pon ning kanaboja wonten tadakaning woeridoepi kang mrenah hing tedakanirapoenika kang mijossaking Padjadjaran waoe.Kawoenganten ingkang moetraniistri ingkang namne seneboet Ratoe winaon kang kramawong Agoeng Sabrang Pangeran Atsanginmarenah hing poetranira.

tamu kine 198 online dating-73

olimpiadas londres 2018 inauguracion online dating

Ping limane Ratoe Mas kang akrama Toebagoes adinagara mangke djadjahan Banten toenggil koelo wargi Pandjoenan hing ngrasrikaping nem kang poetra ikoe Pasarejan kang nama.S I N O MJa ikoe kang langkoeng goenakatjarita oekoer roekoe beras saelas kinarjagadjah sakandange daditarkadang kajoe Djatiden tjekap babar pisankaliogane waoe doemadipoen oekiran karsane kang mangoen goena.Adja salah samja ingkangdjeneng Pangeran Losaridoedoe kang den petek anahing palosaren sajaktidoepi ingkang sinare hingpalosaren kang saestoepan koelawarga Pandjoenankang dingi dipoen wastani Pangeran Beken santananing Pandjoenan.Doepi kita Tjerbon kang ngoebengisaking gotaka kasonejanngoelon mengkoe Palosarenaloenta moeng ngaliripoenpakiringan ngetan doemoegigotaka DJagabajannatas ngetanipoen miminggir Kali Pabejanngidoel tepoeng koeta nagara Pakoengwatipangrenggan ning wong Demak.

Apa dening hing pasang pasoetinglemah doewoer ngaloen naloen miwahpasar miwah sabandareingkang soeka maleboehing katandan miwa marga-margipoenika Soeltan Demakngabakti hing Goeroeamangoenaken kang gadang Astana geng toekang asal Madjapahit Raden Sepet agoenia.

Doepi samangke atoempoerhing Banten tan nana Adjiwonten malih kang kotjaphing nagara Banakelingsantrine ja Sjeh Lemahbangandabeni mana soelit.